POZIV subjektima male privrede sa područja Kantona Sarajevo za apliciranje na najpovoljnija kreditna sredstva uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA

Objavljeno: 09. 12. 2016.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa Kantonom Sarajevo i Union Bankom d.d. u okviru projekta Kreditno–garantni fond pruža najpovoljniju finansijsku podršku subjektima male privrede koja su registrovana na području Kantona Sarajevo.

I. PRAVO UČEŠĆA

Korisnik kreditnih sredstava može biti registrirano preduzeće, obrtnik i startup biznis sa područja Kantona Sarajevo, koji je u skladu sa članovima 3. i 5. Zakona o poticaju razvoja male privrede Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, br. 29/15), samostalan u poslovanju, koji zapošljava prosječno godišnje manje od 250 lica i ostvaruje godišnji prihod manji od 97,5 miliona KM i/ili čiji je bilans stanja manji od 84 miliona KM) i registriran poljoprivredni proizvođač sa područja Kantona Sarajevo.

Pravo učešća nemaju privredni subjekti koji obavljaju sljedeće djelatnosti: ugostiteljstvo bez vlastite proizvodnje, igre na sreću, kao i djelatnosti koje nisu u skladu sa misijom i vizijom SERDA-e.

II. USLOVI KREDITA

Namjena kreditnih sredstava:

Kreditna sredstva se mogu usmjeriti (iskoristiti) u stalna i obrtna sredstva.

Pod stalnim sredstvima koja se mogu kreditirati podrazumijevaju se:

  • kupovina mašine, opreme ili djelova opreme (dokumentovati sa predračunom)
  • kupovina poslovnog objekta ili izgradnja odnosno nadogradnja poslovnog objekta
  • kupovina vozila (prevozno ili putničko)
  • uređenje interijera poslovnog prostora
  • uređenje proizvodnog pogona
  • kupovina stočnog fonda (kao osnovno stado)
  • kupovina mehanizacije
  • ostala sredstva navedena u zvaničnom finansijskom izvješću

Visina kreditnih sredstava:

od 5.000 KM do 200.000 KM


Rok otplate kreditnih sredstava:

do 12 mjeseci za obrtna sredstva

do 36 mjeseci za trajna obrtna sredstva

do 60 mjeseci za nabavku stalnih sredstava


Grace period:

do 12 mjeseci za dugoročne plasmane

Kamatna stopa:

3,50% godišnja fiksna za kredite obezbijeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom EKS 3,71%*

koja uz subvenciju iznosi 0,5%**

6,00% godišnja fiksna za kredite obezbijeđene drugim kolateralom/ima EKS 6,22%*

koja uz subvenciju iznosi 3,0%**

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražavasve troškove kredita i ista je izračunata za iznos od 5.000,00 KM i maksimalnim rokom otplate kredita uz pripadajuću kamatnu stopu.

** Visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iznosi tri (3) p.p. (procentna poena) ugovorene kamatne stope na odobrena kreditna sredstva koja se realizuju u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA.

Pravo na dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje kamata ostvaruju subjekti male privrede definisani u čl. 3. i 5. Zakona o poticaju razvoja male privrede Kantona Sarajevo, kojima su odobrena kreditna sredstva putem KGF SERDA d.o.o.,  imaju sjedište i implementiraju poticajna kreditna sredstva na prostoru Kantona Sarajevo, te redovno, najkasnije do 10 (deset) dana od datuma dospjeća mjesečne obaveze po kreditu, izmire istu.

Novčana sredstva za subvencioniranje kamatne stope ne mogu se dodijeliti subjektima male privrede koji obavljaju sljedeće djelatnosti: obavljanje samostalne ugostiteljske djelatnosti, proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju ili uvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu, otvaranje kasina i drugih igara na sreću, policijske i vojne aktivnosti, finansiranje neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija, finansijskih institucija uključujući i banke, kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima označene kao nedopuštene. Korisnici novčanih sredstava za subvencioniranje kamatne stope ne mogu biti privredna društva u stečaju.

Otplata kreditnih sredstava:

Kreditna sredstva se otplaćuju na jednake mjesečne anuitete

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

0,5% jednokratno, uplaćuje se po realizaciji kreditnih sredstava

Instrumenti osiguranja kreditnih sredstava:

Odobrena kreditna sredstva mogu biti obezbijeđena nekim od sljedećih instrumenata osiguranja: mjenicama, sudužnicima, založnim pravom na pokretnoj imovini (u slučaju nabavke opreme iz kredita), kvalitetnim i/ili prvoklasnim kolateralom, kombinacijom navedenih instrumenata osiguranja prihvatljivih za SERDA-u i Banku.

III. PODNOŠENJE APLIKACIJE


Rok za preuzimanje aplikacije:

14.12.2016. godine

Rok za podnošenje aplikacije:

21.12.2016. godine

Za sve detaljnije informacije o uslovima, načinu apliciranja za kreditna sredstva i mogućnosti subvencioniranja kreditnih sredstava, te potrebnoj dokumentaciji koja se predaje uz aplikaciju, potrebno je javiti se u SERDA-u Kreditno-garantni fond, adresa: Kolodvorska 6, Sarajevo, putem telefona: 033/652-935, 033/648-686 ili e-mail: kgf@serda.ba 

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Ulica Kolodvorska 6
71 000 Sarajevo

sa naznakom "Po Pozivu subjektima male privrede sa područja Kantona Sarajevo za apliciranje na najpovoljnija kreditna sredstva uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA” 

Kalendar događaja